Mekanikkonstruktion

Mekanikkonstruktion i utveckling

Mekanikkonstruktion är ett område i ständig förändring. Nya material upptäcks, tillverkningsmetoder utvecklas och CAD och olika simuleringsprogram blir alltjämt mer kraftfulla. Detta innebär nya möjligheter att konstruera produkter på ett sätt som tidigare varit omöjligt eller väldigt kostsamt. Samtidigt ökar användarnas krav på design, funktionalitet, känsla och estetik – och därmed även villkoren på dem som utvecklar produkterna.

Verktygsbunden produktframtagning

På i3tex finns en gedigen kompetens inom hela utvecklings- och produktionsprocessen, inklusive ett väletablerat nätverk av leverantörer – från framtagning av prototyper till storskalig tillverkning. Friformsframställda detaljer och prototyper i olika tekniker är ett snabbt och kraftfullt sätt att kunna tillverka detaljer och prototyper och vi har stor erfarenhet av att göra det i bland annat SLA, SLS, FDM, MJF och FFF.

Vårt arbete omfattar allt från maskinbearbetade detaljer, gjutgods och formsprutade plastdetaljer till förpackningar och tunnplåt. Vi använder och har licenser för de flesta 3D CAD-programmen och PDM – Product Data Management – på marknaden, exempelvis Pro/Engineer/Creo, Solidworks, Inventor, Catia, NX, TCE, Pdm/Link, Enovia, Ansys, Ansysworkbench och Creo Simulation. 

Användarvänlighet i fokus


För att utveckla en bra produkt är det viktigt att den anpassas utifrån användare, kontext och situation och att användaren faktiskt kan förstå och bruka produkten utifrån sina förutsättningar. Det är därför av stor vikt att samla in information och skapa en förståelse för individen, produktens uppgift och sammanhang. Informationen kan samlas in via brukarstudier, intervjuer och observationer och ligger sedan ligger till grund för kravspecifikationer, koncept och lösningar. Detta kan omfatta ett utvecklingsarbete kring allt från produkters fysiska aspekter till interaktion mot bildskärmar och andra gränssnitt (HMI, MMI). Det är viktigt att säkerställa att kraven på produkten uppfylls. Därför implementeras, testas, verifieras och valideras de lösningar som tagits fram. För denna typ av arbete krävs specifik kompetens inom mekanik, användarcentrerad produktutveckling, usability och user experience – något som våra designingenjörer besitter.

Simuleringar och analyser

Simuleringar och analyser blir allt viktigare hjälpmedel för att förkorta och säkerställa ett utvecklingsarbete. De 3D-underlag som vi tar fram ger oss möjligheten att simulera olika lastfall som mekaniska och termiska laster eller göra formfyllnads- och flödesanalyser för att optimera mekanikkonstruktionen så mycket som möjligt i ett tidigt skede. Detta minskar risken för kostsamma ändringar i formverktygen.

Det finns en uppsjö av verktyg och där använder vi de metoder och program som är mest lämpade och applicerbara för ändamålet. En tidig dialog med verktygsmakarna ökar dessutom producerbarheten och minskar genomloppstiden för detaljen.

Mjuka ytmaterial

Teknik kan, likväl som det handlar om hårda ytor, även handla om mjuka material. Exempel på sådana är olika typer av textilier, läder och vinyl och de används till bland annat interiöra detaljer inom automotive såsom klädsel, airbags och sovmiljöer i lastbilar. Men mjuka material används även inom medicinteknikindustrin till bland annat produkter för sårbehandling och till konstgjorda blodkärl. Ytmaterialen består av fibrer som på olika sätt binds samman till ett material. Vill man få fram en specifik egenskap får man bestämma hur fibrerna skall sammanfogas och därefter välja tillverkningsmetod, material och efterbehandling.

Bakom varje material ligger ett stort utvecklingsarbete och specialistkompetens och just behovet av utbildade textilingenjörer har ökat de senaste åren.

Marko Koivumäki
Business Unit Manager Mechanical Engineering
?>